Κρητών Άρτος: Στο 63,24% το ποσοστό της SwitzGroup Europe Limited

Печать

Η SwitzGroup Europe Limited προέβη σε αγορά, με εξωχρηματιστηριακή συναλλαγή (OTC) 31.900 κοινών ονομαστικών μετοχών, που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 0,60% του συνόλου των μετοχών της Κρητών Άρτος.

Κατόπιν των ανωτέρω, η SwitzGroup Europe Limited κατέχει αμέσως και εμμέσως συνολικά 3.365.451 κοινές ονομαστικές μετοχές που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 63,24% του συνόλου των μετοχών της Κρητών Άρτος.