PIRGARI I. EYST. & CO L.P.

PIRGARI I. EYST. & CO L.P.

Central Fruit & Vegetable Market of Athens Y 122/137/139
182 33 Ag. Ioannis Rentis, Attiki
Tel: 210-4833474
Fax: 210-4833474