KATOUDIS I. & X. GP

KATOUDIS I. & X. GP

Central Fruit & Vegetable Market of Athens, Y71/73/74/75
182 33 Ag. Ioannis Rentis, Attiki
Tel & Fax: 210-4824970