LAZAROU DIMITRIOS

LAZAROU DIMITRIOS

Central Fruit & Vegetable Market of Athens I31
182 33 Ag. Ioannis Rentis, Attiki
Tel: 210-4813716