ΜΠΟΥΡΙΝΟΣ – ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ

ΜΠΟΥΡΙΝΟΣ – ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ

Διεύθυνση: ΣΙΑΤΙΣΤΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Tηλέφωνο: 2465 022837

Email: bourinosdairy@gmail.com