ΚΡΙ-ΚΡΙ: Διέθεσε 52.720 μετοχές σε 58 στελέχη

ΚΡΙ-ΚΡΙ: Διέθεσε 52.720 μετοχές σε 58 στελέχη

Η διάθεση 52.720 ίδιων κοινών ονομαστικών μετοχών σε 58 δικαιούχους πραγματοποιήθηκε στο διάστημα μεταξύ 13/5/2024 – 6/6/2024 κατ’ εφαρμογή του προγράμματος Stock Awards σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στο προσωπικό της εταιρείας, όπως ανακοίνωσε η Κρι-Κρι.  Η διάθεση έγινε στα πλαίσια της εκτέλεσης του 2ου κύκλου του Προγράμματος.

Οι ως άνω ίδιες μετοχές είχαν αποκτηθεί στο διάστημα μεταξύ 21/6/2023-8/3/2024, με μέση τιμή κτήσης €7,7545 ανά μετοχή, σύμφωνα με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 5/7/2022. Μετά και την προαναφερόμενη διάθεση, η εταιρεία κατέχει συνολικά 42.355 ίδιες μετοχές, ήτοι ποσοστό 0,128% του συνόλου των μετοχών της Κρι-Κρι.