Αύξηση τζίρου και κερδών για τη Γρηγόρης το 2022

Αύξηση τζίρου και κερδών για τη Γρηγόρης το 2022

Η λειτουργική κερδοφορία του ομίλου, όπως αυτή απεικονίζεται από τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), παρουσίασε αύξηση κατά 14,4% έναντι της προηγούμενης χρονιάς.

Αύξηση τζίρου και κερδών για τη Γρηγόρης το 2022

Η ανάκαμψη της οικονομίας εντός του 2022, η ανοδική κίνηση των αεροδρομίων, οι θετικές επιδόσεις των καταστημάτων και το άνοιγμα 25 νέων σημείων, διαμόρφωσαν τον κύκλο εργασιών του Ομίλου σε €79,8 εκατ., αύξηση 46,7% έναντι του 2021. Η λειτουργική κερδοφορία του Ομίλου, όπως αυτή απεικονίζεται από τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), παρουσίασε αύξηση κατά 14,4% έναντι της προηγούμενης χρονιάς.

Αξιοσημείωτο για την οικονομική ευρωστία του Ομίλου και της Εταιρείας είναι ότι παρουσιάζουν αρνητικό δανεισμό (τα ταμειακά διαθέσιμα υπερκαλύπτουν τις δανειακές υποχρεώσεις). Συγκεκριμένα, κατά την 31.12.2022, ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου και της Εταιρείας διαμορφώθηκε σε € -0,38 εκατ. και € -1,15 εκατ., αντίστοιχα.

Ισχυρή παρέμεινε η κεφαλαιακή διάρθρωση του Ομίλου, με τον δείκτη των Ιδίων Κεφαλαίων προς το σύνολο Παθητικού να ανέρχεται σε 37,3%.

O Όμιλος Γρηγόρης, σημειώνει η σχετική ανακοίνωση, υλοποίησε μία σειρά δράσεων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης το 2022. Σημαντικές πρωτοβουλίες του αποτέλεσαν η προσφορά των σχολικών γευμάτων σε όλα τα παιδιά των Φιλανθρωπικών Σωματείων «Οι Φίλοι του Παιδιού» και «Ελληνικό Παιδικό Χωριό στο Φίλυρο» και η παροχή του σχολικού γεύματος, για όγδοη συνεχή χρονιά, στους κρατούμενους που φοιτούν στις σχολικές μονάδες που λειτουργούν εντός του Ειδικού Κέντρου Κράτησης Νέων Αυλώνα