Αγροτικές ψηφιακές υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας

Αγροτικές ψηφιακές υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας

Ο ενισχυμένος προσανατολισμός της οικονομίας προς τον πρωτογενή τομέα και τη μεταποίηση, μεταξύ άλλων και στα τρόφιμα, φέρνουν στο προσκήνιο της ψηφιακές υπηρεσίες.Κάθε επιχείρηση και καθένας αγρότης πρέπει να προσαρμοστούν στη νέα εποχή της ψηφιακής τεχνολογίας και των υπηρεσιών.

Για τον λόγο αυτό, αναπτύχθηκε η διαδικτυακή πύλη iris.gov.gr που στεγάζει με ενιαίο τρόπο όλες τις αγροτικές υπηρεσίες, όπως το Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ) και Μητρώο Εμπόρων Αγροτικού Τομέα (ΜΕΓΠ), τις προσωποποιημένες υπηρεσίες για τη λήψη αποφάσεων ανάληψης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων (γεωργικής, κτηνοτροφικής, μεταποιητικής, Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, Αγροτουρισμού), το Εθνικό Σύστημα Ιχνηλασιμότητας Τροφίμων, (ΕΣΙΤ) για την Ασφάλεια και Διασφάλιση ποιότητας στον τομέα των αγροτικών προϊόντων τροφίμων.

Eπίσης, στο “μενού” περιλαμβάνονται το σύστημα γεωπληροφοριακών εδαφολογικών δεδομένων και οριοθέτησης αγροτικών ζωνών για την αναδιάρθρωση των καλλιεργειών και την οριοθέτηση των αγροτικών ζωνών της χώρας μέσω ψηφιακών εδαφολογικών χαρτών και του Σχεδίου Διαχείρισης Αγροτικής Γης, το πληροφοριακό σύστημα αξιοποίησης των σύγχρονων αναπτυξιακών εργαλείων της Τηλεπισκόπησης/Φωτοερμηνείας και εφαρμογής της για την καταγραφή, αναφορά, αποτίμηση και ανάλυση φυσικών κατα- στροφών, για τη χρήση ορθών πρακτικών γεωργίας ακριβείας, για την ανάπτυξη εργαλείων ειδικών χωροθετήσεων, για την ανάπτυξη εργαλείων χαρτογράφησης και τον Αγροτουρισμό.

Τα οφέλη

Τα οφέλη των αγροτικών ψηφιακών υπηρεσιών συνίστανται στην άμεση διαδικτυακή ενημέρωση και εξυπηρέτηση, μέσω της ενιαίας πύλης, τόσο των πολιτών/αγροτών καθώς και των επιχειρηματικών.Οι παραγωγικοί συντελεστές του αγροτικού τομέα διευκολύνονται κατά τη διεκπεραίωση των διοικητικών τους υποθέσεων και συναλλαγών (onestopshop) με τη Δημόσια Διοίκηση και ενημερώνονται για τη μετάβαση του αγροτικού τομέα από τις συμβατικές στις ψηφιακές συναλλαγές, με την αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Επιπλέον, αποκτούν διαδικτυακή διαχείριση ασφάλισης και αποζημιώσεων του ΕΛ- ΓΑ, με την αυτοματοποιημένη επεξεργασία και την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς τους ασφαλισμένους και τους παραγωγικούς και επιχειρηματικούς συντελεστές-ασφαλισμένους του ΕΛΓΑ ενώ μειώνεται ο χρόνος αποζημιώσεων και αυξάνεται η διαφάνεια κατά τη διαδικασία καταγραφής και καταβολής τους. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχε- ται σε 12.676.000 ευρώ.

Οι ψηφιακές αγροτικές υπηρεσίες, αποτελούν πλέον ένα πολυ-εργαλείο για τους αγρότες αλλά και για τις επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών, καθώς υπάρχει μια συνολική εικόνα για τον πρωτογενή τομέα σε επίπεδο ζωτικής σημασίας πληροφοριών, οι οποίες μπορούν να αξιοποιηθούν σε πολλά επίπεδα, έτσι ώστε να ενισχυθεί η δυναμική στην οικονομία.