Κριτήρια και δικαιούχοι της επιδότησης παγίων δαπανών και δόσεων δανείων

Κριτήρια και δικαιούχοι της επιδότησης παγίων δαπανών και δόσεων δανείων

Ουσιαστική στήριξη στις επιχειρήσεις για την επιδότηση παγίων δαπανών και δόσεων δανείων, περιλαμβάνονται στο πακέτο των μέτρων που ανακοίνωσε η κυβέρνηση.

Ε ιδικότερα, η επιχείρηση θα έχει το δικαίωμα να επιλέξει το ποσό της ενίσχυσης που θέλει, το οποίο θα υπολογίζεται ως ποσοστό των παγίων δαπανών. Οι επιχειρήσεις πρέπει να ανήκουν σε πληττόμενους κλάδους, να απασχολούν τουλάχιστον έναν εργαζόμενο με εξαρτημένη σχέση εργασίας πλήρους απασχόλησης, να έχουν υποβάλλει όλες τις περιοδικές δηλώ- σεις ΦΠΑ και τις δηλώσεις Ε3 για την περίοδο που υποχρεούνται, να παρουσιάζουν ζημιά προ φόρων τουλάχιστον 30% είτε σε σχέση με τα ακαθά- ριστα έσοδά τους, είτε σε σχέση με τα συνολικά έξοδά τους για το 2020 κια να έχουν πτώση τζίρου τουλάχιστον 30% το 2020 σε σχέση με το 2019. Ειδική πρόβλεψη, ωστόσο, θα υπάρχει για τις νέ- ες επιχειρήσεις και τις επιχειρήσεις που απέκτησαν πρόσφατα υποκατάστημα, δίνοντας έμφαση στο κριτήριο της ζημιάς, και όχι σε αυτό της πτώ- σης τζίρου.

Το ποσοστό της ενίσχυσης θα διαφοροποιείται με βάση την πτώση του τζίρου, καθώς θα είναι υψηλότερο για επιχειρήσεις που είχαν πτώση τζί- ρου άνω του 60%. Επιπλέον, η ενίσχυση δεν μπο- ρεί να υπερβαίνει το 70% επί των ζημιών προ φόρων για τις μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις και το 90% για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, ενώ δεν μπορεί να υπερβαίνει την απώλεια τζίρου μεταξύ του 2020 και του 2019, με ειδική μέριμνα, όμως, για τις νέες επιχειρήσεις και τις

επιχειρήσεις που άνοιξαν πρόσφατα υποκατάστημα. Δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1,5 εκατ. ευρώ.

Επιχειρηματικά δάνεια

Μεσαίες, μικρές, πολύ μικρές και ατομικές επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των ελεύθερων επαγγελματιών-επιτηδευματιών θα ενταχθούν στο πρόγραμμα επιδότησης δόσεων δανείων «Γέφυρα»,

Τα βασικά χαρακτηριστικά του προγράμματος είναι η επιδότηση μηνιαίας δόσης επιχειρηματικών δανείων για 8 μήνες επιδότηση κεφαλαίου και τόκων και η επιβράβευση των συνεπών δανει- οληπτών με υψηλά ποσοστά επιδότησης.

Ως προς τα κριτήρια, η επιδότηση φτάνει στο 90% της μηνιαίας δόσης για το 1ο τρίμηνο, στο 80% για το 2ο και στο 70% για τους υπόλοιπους 2 μήνες. Για τα “κόκκινα” δάνεια, η επιδότηση ανέρχεται στο 80% της μηνιαίας δόσης για το 1ο τρίμηνο, στο 70% για το 2ο και στο 60% για τους υπόλοιπους 2 μήνες. Η επιχείρηση πρέπει να υποβάλλει ηλεκτρονική αίτηση στην Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους και στη συνέχεια γίνεται ο έλεγχος επιλεξιμότητας και η δια- σταύρωση των στοιχείων

Η ατομική επιχείρηση ή ο ελεύθερος επαγγελματίας δεν πρέπει να απασχολεί προσωπικό, πρέπει να έχει τζίρο έως 42.000 ευρώ, να έχει καταθέσεις σε Ελλάδα και εξωτερικό έως 40.000 ευρώ, αξία μετοχών και ομολόγων έως 40.000 ευρώ και μη υποθηκευμένη ακίνητη περιουσία έως 600.000 ευρώ. Οι μεσαίες επιχειρήσεις για να επιδοτηθούν πρέπει να έχουν έως 250 εργα- ζομένους, τζίρο έως 50 εκατ. ευρώ, καταθέσεις έως 25 εκατ. ευρώ, αξία μετοχών, ομολόγων κλπ. έως 3,75 εκατ. ευρώ, και ακίνητη περιουσία έως 50 εκατ.