Μικρότερο το έλλειμμαστο α ́ δίμηνο του έτους

Μικρότερο το έλλειμμαστο α ́ δίμηνο του έτους

Οι τελευταίες δόσεις του Φόρου Εισοδήματος και του ΕΝΦΙΑ αλλά και η πληρωμή των τελών κυκλοφορίας τον Φεβρουάριο, έσωσαν την… τιμή του προϋπολογισμού, ο οποίος έκλεισε με αισθητά χαμηλότερα έλλειμμα σε σχέση με τις αρχικές προβλέψεις.

Σ ύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία εκτέ- λεσης του κρατικού προϋπολογισμού, σε τροποποιημένη ταμειακή βάση, για την περίοδο του Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2021, παρουσιάζεται έλλειμμα στο ισοζύγιο του κρατι- κού προϋπολογισμού ύψους 3,273 δισ. ευρώ, έναντι στόχου για έλλειμμα 4,507 δισ. ευρώ που έχει περιληφθεί για το αντίστοιχο διάστημα του 2021 στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2021 και ελλείμματος 1,107 δισ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2020. Το πρωτογενές αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε έλλειμμα ύψους 1,503 δισ. ευρώ, έναντι στόχου για πρω- τογενές έλλειμμα 2,737 δισ. ευρώ και πρωτο- γενούς πλεονάσματος 831 εκατ. ευρώ για την ίδια περίοδο το 2020.

Ώθηση στα έσοδα

Το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατι- κού προϋπολογισμού ανήλθε σε 8,528 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 275 εκατ. ευρώ ή 3,3% έναντι της εκτίμησης για το αντίστοι- χο διάστημα που έχει περιληφθεί στην εισηγητι- κή έκθεση του Προϋπολογισμού 2021.

Τα συνολικά έσοδα του κρατικού προϋπο- λογισμού ανήλθαν σε 9,130 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 190 εκατ. ευρώ ή 2,1% έναντι του στόχου. Τα έσοδα από φόρους ανήλθαν σε 7,662 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 102 εκατ. ευρώ ή 1,3% έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2021. Οι επιστροφές εσόδων ανήλθαν σε 602 εκατ. ευρώ, μειωμένες κατά 85 εκατ. ευρώ από το στόχο (687 εκατ. ευρώ). Τα έσοδα του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 837 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 223 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου. Τον Φεβρουάριο τα έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 4,681 δισ. ευρώ και ήταν αυ- ξημένα κατά 1,087 δισ. ευρώ σε σχέση με τον μηνιαίο στόχο.

Συγκράτηση

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για την περίοδο του Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2021 ανήλθαν στα 11.801 δισ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 959 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (12.760 εκατ. ευρώ). Οι ταμειακές πληρωμές που σχετίζονται με τα εξοπλιστικά προγράμματα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (κατηγορία αποκτήσεων παγίων περιουσιακών στοιχείων), κινήθηκαν αυξητικά σε σχέση με τον αρχικό στόχο κατά 589 εκατ. ευρώ, προς εξυπηρέτηση των σχετικών συμβάσεων.

Τέλος, το σκέλος του ΠΔΕ κινήθηκε αντίρ- ροπα σε σχέση με τον τακτικό προϋπολογισμό, παρουσιάζοντας αύξηση σε σχέση με τον στόχο κατά 1,094 δισ. ευρώ (πληρωμές 1,684 δισ. ευ- ρώ έναντι στόχου 590 εκατ. ευρώ), κυρίως λόγω των προαναφερθέντων αυξημένων πληρωμών του μέτρου της επιστρεπτέας προκαταβο- λής.