Ποιες είναι οι κρίσιμες αγορές για τα ελληνικά προϊόντα

Ποιες είναι οι κρίσιμες αγορές για τα ελληνικά προϊόντα

Η συνεχής διεύρυνση των μεριδίων των αγροτικών και βιομηχανικών προϊόντων στις διεθνείς αγορές, δημιουργούν την αισιοδοξία ότι μετά το τέλος της πανδημίας, οι σχετικοί ρυθμοί θα επιταχυνθούν,

Ειδικά για τις ελληνικές εξαγωγές αγροτικών και βιομηχανικών προϊόντων, πρέπει να σημειωθεί ότι διαφέρουν από χώρα σε χώρα. Οι χώρες της Κεντρικής και Βόρειας Ευρώπης (Ηνωμένο Βασίλειο, Δανία, Γερμανία, Δανία, Νορβηγία, Πολωνία, Αυστρία κ.ο.κ.) απορροφούν σημαντικά μερίδια σε αγροτικά προϊόντα από το σύνολο των ελληνικών εξαγωγών. Επίσης, διαπιστώνεται ότι, χώρες με μεγαλύτερες γεωγραφικές αποστάσεις σε σχέση με τις ευρωπαϊκές (Αυστραλία, Ιαπωνία, Ταϊλάνδη, Καναδάς, ΗΠΑ) έχουν αυξημένη προτίμηση για τα ελληνικά αγροτικά προϊόντα όπως φαίνεται από το βαθμό απορρόφησης τους, σε σχέση με άλλες βασικές κατηγορίες των ελληνικών εξαγωγών. Αυτό οφείλεται σε σημαντικό βαθμό στην οικονομική διπλωματία της Ελλάδας και κυρίως στις προσπάθειες που καταβάλει να προωθήσει τις ελληνικές εξαγωγές αγροτικών προϊόντων και όχι μόνο στις διεθνείς αγορές, καθώς επίσης και στις προσπάθειες να προστατευτεί τόσο ο βαθμός διείσδυσης από δασμολογικά και μη εμπόδια, όσο και τα μερίδια των ελληνικών προϊόντων στις διάφορες αγορές του κόσμου, από αθέμιτες πρακτικές εμπορίου που συχνά διαπιστώνουμε τα τελευταία έτη στις διεθνείς αγορές σε βάρος των ελληνικών εξαγωγών.

Κλάδοι και προϊόντα

Η εγχώρια παραγωγή προϊόντων με προ- σανατολισμό τις διεθνείς αγορές, ομαδοποιείται σε δέκα μονοψήφιες κατηγορίες σύμφωνα με την Τυποποιημένη Ταξινόμηση του Διεθνούς Εμπορίου (ΤΤΔΕ).

Οι κατηγορίες αυτές είναι τα τρόφιμα και ζώντα ζώα, τα ποτά και ο καπνός, οι πρώτες ύλες μη εδώδιμες εκτός από τα καύσιμα, τα ορυκτά καύσιμα και λιπαντικά, τα λάδια και λίπη ζωικής ή φυτικής προέλευσης (ελαιόλα- δο), τα χημικά προϊόντα και συναφή, τα βιο- μηχανικά είδη ταξινομημένα κυρίως κατά πρώτη ύλη, τα μηχανήματα και υλικό μεταφορών, τα διάφορα βιομηχανικά είδη και οι συναλλαγές μη ταξινομημένες.

Παρά τη μικρότερη αύξηση του αγροτικού τομέα σε σχέση με τις άλλες τρεις βασικές κατηγορίες των εξαγωγών, τα αγροτικά προϊόντα παρουσίασαν σημαντικές επιδόσεις τόσο όσον αφορά στο βαθμό εξαγωγιμότητας τους (εξαγωγές αγροτικών προϊόντων ως προς την ακαθάριστη προστιθέμενη αξία), όσο και στο βαθμό κάλυψης (coverratio) των εισαγωγών από τις αντίστοιχες εξαγωγές.

Τέλος, πρέπει να σημειωθεί ότι οι εξαγω- γές ελληνικών προϊόντων υποχώρησαν ραγδαία το 2020, με μεγαλύτερη αυτή του Μαΐου 30,5% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2019. Ωστόσο, η επιβράδυνση της υποχώρησης των εξαγωγών κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2020 είχε ως αποτέλεσμα η μείωση των εξαγωγών το 2020 σε σχέση με το 2019 να ανέλθει στο 9,3%, στα ίδια επίπεδα με την υποχώρηση του ΑΕΠ της ελληνικής οικονομίας.