Τι ισχύει για την παράταση των εμπορικών μισθώσεων

Τι ισχύει για την παράταση των εμπορικών μισθώσεων

Ολιγόμηνη παράταση των μισθώσεων εμπορικών επαγγελματικών ακινήτων, δίνει σχετική διάταξη της κυβέρνησης, έτσι ώστε να μην καταστραφούν οι επιχειρήσεις, ωστόσο, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η πληρωμή του μισθώματος.

Δικαίωμα παράτασης έχουν όσοι μισθωτές ή και υπομισθωτές το δηλώσουν εγγράφως προς τους ιδιοκτήτες μέσα σε ένα μήνα από την έναρξη ισχύος του νόμου, και με την προϋπόθεση ότι κατά το χρόνο της δήλωσης θα είναι απολύτως συνεπείς στις υποχρεώσεις τους, δηλαδή δεν θα οφείλουν μισθώματα. Συνεπώς όσοι οφείλουν μισθώματα θα πρέπει να προβούν σε εξόφληση των οφειλών τους προ της κοινοποίησης της έγγραφης δήλωσής τους. Εφόσον πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις, η δήλωση είναι υποχρεωτική για τον ιδιοκτήτη και προσαυξάνει αντίστοιχα το χρόνο διάρκειας της μίσθωσης. Οι επιχειρήσεις με αναστολή λειτουργίας λόγω κρατικής απόφασης, παίρνουν παράταση για διάστημα ίσο με τον χρόνο αναστολής της οικονομικής τους δραστηριότητας, όπως αυτή προκύπτει από τις κανονιστικές πράξεις που έχουν εκδοθεί περί αναστολής δραστηριότητας. Η παράταση των επαγγελματικών μισθώσεων εφαρμόζεται αναδρομικά για το διάστημα από τις 14/03/2020 και μετά, και καταλαμβάνει όλες τις ενεργές μισθώσεις, καθώς και τις μι- σθώσεις οι οποίες έληξαν μετά την 07/11.2020.

Προστασία

Οι διατάξεις που έφερε η κυβέρνηση παρέχουν προστασία και στους ιδιοκτήτες και στους ενοικιαστές. Η παράταση της διάρκειας της μίσθωσης γίνεται από τον μισθωτή, εφόσον το επιθυμεί, με έγγραφη δήλωση του προς τον εκμισθωτή εντός ενός (1) μηνός από τη δημοσίευση του παρόντος και καθίσταται υποχρεωτική για τον εκμισθωτή. Δικαιούχος παράτασης της διάρκειας της επαγγελματικής μίσθωσης είναι κάθε μισθωτής που πληροί τα κριτήρια της παρ. 1, υπό την προϋπόθεση ότι κατά τον χρόνο της δήλωσης της παρ. 3, δεν οφείλει κανενός είδους μίσθωμα προς τον εκμισθωτή.

Η παράταση της διάρκειας της μίσθωσης λόγω των μέτρων περιορισμού της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, αποτελεί αποκλειστικά και μόνο αναπλήρωση του χρόνου αναστολής της οικονομικής δραστηριότητας των επιχειρήσεων που έκλεισαν με κρατική εντολή και δεν δημιουργεί οποιαδήποτε άλλα δικαιώματα και υποχρεώσεις στα μέρη της σύμβασης επαγγελματικής μίσθωσης. Με το άρθρο 79 του ίδιου νομοσχεδίου αναστέλλεται από τη δημοσίευση του νόμου αυτού και έως τις 31/05/2021 κάθε πράξη κατάσχεσης, πλειστηριασμού, και αναγκαστικής εκτέλεσης για την παράδοση ή απόδοση ακινήτου.