Αυξημένες κατά 14,5% οι πωλήσεις του oμίλου Fourlis στο πρώτο εξάμηνο του 2022

Αυξημένες κατά 14,5% οι πωλήσεις του oμίλου Fourlis στο πρώτο εξάμηνο του 2022

Πωλήσεις ύψους 212,6 εκατ. ευρώ παρουσίασε ο όμιλος Fourlis στο πρώτο εξάμηνο του 2022 έναντι 185,7 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περυσινό εξάμηνο, αυξημένες κατά 14,5%. Οι ηλεκτρονικές πωλήσεις ανήλθαν στα 28,1 εκατ. ευρώ σε σχέση με 36,3 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2021.

Τα ενοποιημένα λειτουργικά κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων EBITDA (OPR), ανήλθαν σε 9,7 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 13,3 εκατ. ευρώ. Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 1,2 εκατ. ευρώ έναντι 0,9 εκατ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένων των κερδών από αναπροσαρμογή ακινήτων σε εύλογη αξία (Trade Estates ΑΕΕΑΠ) ποσού 5,8 εκατ. ευρώ. Τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν στα 2,5 εκατ. ευρώ.

Ο καθαρός δανεισμός του ομίλου Fourlis στις 30/06/2022 ήταν 212,5 εκατ. ευρώ. Από αυτά, 123,5 εκατ. ευρώ (87,2 εκατ. ευρώ στις 30/06/2021) αφορούν τις εμπορικές δραστηριότητες λιανικής του ομίλου και 89 εκατ. ευρώ (8,7 εκατ. ευρώ στις 30/06/2021) αφορούν τη δραστηριότητα επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία Trade Estates ΑΕΕΑΠ.

Η λιανική οικιακού εξοπλισμού και επίπλων (ΙΚΕΑ), παρουσίασε πωλήσεις 131,6, εκατ. ευρώ έναντι 111,4 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 18,1%. Οι πωλήσεις στην Ελλάδα αυξήθηκαν κατά 21,3% ενώ στις υπόλοιπες χώρες οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 9,7% συγκρινόμενες με το πρώτο εξάμηνο του 2021. Το EBITDA (OPR) ανήλθε σε 7,2 εκατ. ευρώ έναντι 6,6 εκατ. ευρώ. Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 4,6 εκατ. ευρώ.

Συνολικά λειτουργούν 5 μεγάλα καταστήματα ΙΚΕΑ (3 στην Ελλάδα, 1 στην Κύπρο, και 1 στη Βουλγαρία), 6 μεσαίου μεγέθους καταστήματα (4 στην Ελλάδα και 2 στη Βουλγαρία) και 9 σημεία παραγγελιοληψίας (Pick-up-Point) προϊόντων ΙΚΕΑ (6 από αυτά στην Ελλάδα, 2 στην Βουλγαρία και 1 στην Κύπρο). Παράλληλα, σχεδιάζονται ή είναι υπό κατασκευή τρία νέα μεσαίου μεγέθους καταστήματα στην Ελλάδα με στόχο να λειτουργήσουν τα επόμενα 2-3 χρόνια.

Στη λιανική αθλητικών ειδών (INTERSPORT & THE ATHLETE’S FOOT), οι πωλήσεις ανήλθαν στα 81,2 εκατ. ευρώ έναντι 74,2 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 9,4%. Στην Ελλάδα οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 13,1%, ενώ στις υπόλοιπες χώρες παρουσιάστηκε μεσοσταθμική αύξηση 5,1%, συγκρινόμενες με την αντίστοιχη περίοδο του 2021. Το EBITDA(OPR) ανήλθε σε 3,8 εκατ. ευρώ έναντι 7,8 εκατ. Οι ζημίες προ φόρων ανήλθαν σε 2 εκατ. ευρώ.

Ο όμιλος Fourlis αριθμεί σήμερα 133 καταστήματα στη λιανική αθλητικών ειδών. Το δίκτυο καταστημάτων Intersport αποτελείται από 55 καταστήματα στην Ελλάδα, 32 στη Ρουμανία, 12 στην Τουρκία, 10 στη Βουλγαρία και 7 στην Κύπρο. Αντιστοίχως λειτουργούν 14 καταστήματα The Athlete’s Foot στην Ελλάδα και 3 στην Τουρκία ενώ συνεχίζεται η υλοποίηση του προγράμματος αναβάθμισης του υπάρχοντος δικτύου καταστημάτων.

Αναφορικά με τα προβλήματα που διεθνώς επηρεάζουν την εφοδιαστική αλυσίδα και τη διαθεσιμότητα προϊόντων, κυρίως στον κλάδο οικιακού εξοπλισμού και επίπλων, η μέχρι σήμερα επίδραση τους συνεχίζει να είναι σημαντική, αλλά με τάση βελτίωσης.

Το κόστος ενέργειας για τη λειτουργία των καταστημάτων και των αποθηκών του ομίλου, επηρεάστηκε από τις μεγάλες αυξήσεις που παρατηρούνται διεθνώς, και αποτελεί το πλέον το 5,6% των λειτουργικών εξόδων του πρώτου εξαμήνου του 2022 σε σχέση με 4,7% στο σύνολο του 2021.

Η προετοιμασία για την είσοδο στο Χρηματιστήριο Αθηνών της Trade Estates, θυγατρικής ΑΕΕΑΠ του ομίλου συνεχίζεται, με στόχο η δημόσια προσφορά να πραγματοποιηθεί στο άμεσο μέλλον, ανάλογα και με τις συνθήκες της αγοράς. Με υπάρχοντα ακίνητα αξίας 286 εκατ. ευρώ και πρόγραμμα αγορών και ανάπτυξης άνω των 200 εκατ. ευρώ, η Trade Estates συνεχίζει την υλοποίηση του επενδυτικού της πλάνου.