ΥΠΟΓΡΑΦΗΚΕ Η ΣTΜΒΑΣΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ HQF

ΥΠΟΓΡΑΦΗΚΕ Η ΣTΜΒΑΣΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ HQF

Η ΒΙΣ ανακοίνωσε ότι στις 12/03/2024 υπογράφηκε η σύμβαση πώλησης προς την Hellenic Quality Foods (HQF) – η οποία, ως βασική της μέτοχος με ποσοστό συμμετοχής 91,31%, αποτελεί συνδεδεμένο μέρος με την εταιρεία – μειοψηφικού πακέτου 1.641.591 ονομαστικών μετοχών της άνω βασικής μετόχου της, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 1,3132% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της, αντί του τιμήματος των €1.643.790, το οποίο εξοφλήθηκε με ολικό συμψηφισμό οφειλής της εταιρείας προς την HQF.