Korves S.A.

Korves S.A.

Arkouda of Moulki, P.O. BOX 130, 202 00 Kiato, Corinthia
Tel: 27420-28784
Fax: 27420-28264
Email: corves@hol.gr