Δυσαρέσκεια για την επιδότηση πάγιων δαπανών έως τις 17 Ιουνίου

Δυσαρέσκεια για την επιδότηση πάγιων δαπανών έως τις 17 Ιουνίου

Τη δυσαρέσκειά του εκφράζει με ανακοίνωσή του το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας (ΟΕΕ) διότι θεωρεί μη εφαρμόσιμη την ΚΥΑ που εκδόθηκε το Σάββατο 29 Μαΐου 2021, σχετικά με τη διαδικασία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το προσωρινό μέτρο ενίσχυσης με τη μορφή επιδότησης πάγιων δαπανών σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομι- κά, λόγω της πανδημίας.

«Ο κλάδος των λογιστών – φοροτεχνικών, ο κλάδος δηλαδή που στή- ριξε και συνεχίζει να στηρίζει τα οικο- νομικά μέτρα της κυβέρνησης, θεωρεί απαράδεκτες αυτές τις διαδικα- σίες, οι οποίες τελικά οδηγούν σε αντίθετα αποτελέσματα από τα αναμενόμενα οφέλη. Ακόμη και μέχρι σήμερα δεν είναι σε πλήρη λειτουργία η πλατφόρμα υποβολής των δηλώσεων, υπάρχουν ακόμη πολλές εκκρεμότητες και τεχνικές αδυναμίες» όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση.