Το5οΕλληνογερμανικόΟικονομικόΦόρουμδιοργανώνειe-Β2Βσυναντήσεις

Το5οΕλληνογερμανικόΟικονομικόΦόρουμδιοργανώνειe-Β2Βσυναντήσεις

Ένα διήμερο ψηφιακών Β2Β συ- ναντήσεων διοργανώνει το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, στο πλαίσιο του 5ου Ελ- ληνογερμανικού Οικονομικού Φό- ρουμ, με τίτλο «Όραμα Ανάπτυξης – Εμβληματικές Επενδύσεις», που πραγματοποιεί, 8 Ιουνίου, με την υπο- στήριξη της Κεντρικής Ένωσης Εμπο- ρικών και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων της Γερμανίας (DIHK) και τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Ανά- πτυξης και Επενδύσεων.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, οι e-B2B συναντήσεις θα πραγμα- τοποιηθούν την Τρίτη 8 Ιουνίου από τις 16:00 έως τις 19:00 (EEST) και την Τε- τάρτη 9 Ιουνίου από τις 11:00 έως τις 14:00 (EEST), μέσω e-πλατφόρμας, που αναπτύχθηκε ειδικά για τον σκοπό αυτό. Ήδη το ενδιαφέρον τους να συμμετάσχουν στις B2B επαφές έχουν εκδηλώσει πολυάριθμες ελληνικές και γερμανικές επιχειρήσεις, προερχόμενες από βασικούς κλά- δους της οικονομίας, όπως η ενέργεια κι οι ΑΠΕ, η διαχείριση απορριμμάτων η τεχνολογία πληροφοριών και τηλε- πικοινωνιών (ICT), ο τουρισμός και η αγροδιατροφή.