ΕΛΓΕΚΑ: ΣΤΟ 93,329% ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΉΣ “ΟΜAΔAΣ” ΤΟΥ AΛ. ΚAΤΣΙΩΤΗ

ΕΛΓΕΚΑ: ΣΤΟ 93,329% ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΉΣ “ΟΜAΔAΣ” ΤΟΥ AΛ. ΚAΤΣΙΩΤΗ

Ο Αλέξανδρος Κατσιώτης, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΕΛΓΕΚΑ απέκτησε ακόμη 274.481 κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου μετοχές της εταιρείας (αντιστοιχούν σε 0,455%) έναντι €155,35 χιλ., λίγες ημέρες μετά την υποβολή υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης προς όλους τους κατόχους κοινών ονομαστικών, άυλων, μετά ψήφου μετοχών για την απόκτηση του συνόλου των μετοχών. Πλέον ο κ. Κατσιώτης μαζί με τα πρόσωπα που ενεργούν συντονισμένα με αυτόν κατέχουν συνολικά 56.273.530 ονομαστικές, μετά ψήφου μετοχές της ΕΛΓΕΚΑ που αντιπροσωπεύουν ποσοστό που αντιστοιχεί σε 93,329% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας.