Στη Βουλή νομοσχέδιο του ΥΠΕΝ για ανάπτυξη των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

Στη Βουλή νομοσχέδιο του ΥΠΕΝ για ανάπτυξη των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

   Σειρά διατάξεων για την ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, την αναδιοργάνωση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας και την επιδότηση κατασκευής μικρών φωτοβολταϊκών περιλαμβάνει νομοσχέδιο του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας που κατατέθηκε χθες στη Βουλή.

   Με το νομοσχέδιο η ΡΑΕ μετονομάζεται σε Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (Ρ.Α.Α.Ε.Υ.) με αύξηση των μελών από 7 σε 13 και τοποθέτηση τριών αντιπροέδρων (ένας για κάθε κλάδο) οι οποίοι επιλέγονται μετά από προκήρυξη με Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου. 

   Επίσης:

   -Ενσωματώνεται η Οδηγία 2018/2001 «για την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές» και προωθείται η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και μονάδες Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης.

   -Ορίζεται ότι το μερίδιο της ενέργειας από Α.Π.Ε. στην ακαθάριστη τελική κατανάλωση ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2030 να ανέρχεται τουλάχιστον στο 32% ή σε οποιοδήποτε άλλο μερίδιο καθοριστεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

   -Θεσπίζεται το Ειδικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων μικρής ισχύος σε κατοικίες, όπως έχει αναγγείλει το ΥΠΕΝ. Με υπουργική απόφαση θα καθοριστεί μεταξύ άλλων η χρονική διάρκεια του Ειδικού Προγράμματος, η μέγιστη εγκατεστημένη ισχύς των φωτοβολταϊκών συστημάτων ανά εγκατάσταση, η αδειοδοτική διαδικασία στην οποία περιλαμβάνονται ο τρόπος υποβολής των σχετικών αιτήσεων και τα αναγκαία δικαιολογητικά, ο τύπος και το περιεχόμενο των συμβάσεων συμψηφισμού ηλεκτρικής ενέργειας, οι δικαιούχοι, κ.α. Με άλλη απόφαση “δύναται να προκηρύσσονται προγράμματα εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων και συστημάτων αποθήκευσης από αυτοκαταναλωτές, με χρηματοδότηση, ιδίως από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης.

   -Απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής χρεώσεων Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (Υ.Κ.Ω.) για συγκεκριμένες κατηγορίες βιομηχανικών ‘Αι αγροτικών καταναλώσεων για την περίοδο από 1.11.2021 έως και 31.3.2022 για τους οποίους είχε ανασταλεί η εν λόγω υποχρέωση. Η δαπάνη εκτιμάται στα 55 εκατ. ευρώ περίπου.