Μύλοι Κεπενού: Πωλήσεις 55,24 εκατ. ευρώ στο 9μηνο

Μύλοι Κεπενού: Πωλήσεις 55,24 εκατ. ευρώ στο 9μηνο

Σε 20,53 εκατ. ευρώ ανήλθαν οι πωλήσεις της εταιρείας Μύλοι Κεπενού κατά το τρίτο τρίμηνο 2022 και 55,24 εκατ. το εννεάμηνο του 2022 έναντι 12,97 εκατ. ευρώ και 32,47 εκατ. ευρώ κατά τις αντίστοιχες περιόδους της χρήσης 2021.

Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA), ανήλθαν σε 1,19 εκατ. ευρώ κατά το τρίτο τρίμηνο 2022 και 3,21 εκατ. ευρώ για την περίοδο 01.01.2022-30.09.2022 έναντι 0,83 εκατ. ευρώ και 1,94 εκατ. ευρώ κατά τις αντίστοιχες περιόδους της χρήσης 2021. Τα κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) ανήλθαν σε 0,91 εκατ. ευρώ κατά το τρίτο τρίμηνο 2022 και 2,4 εκατ. ευρώ για την περίοδο 01.01.2022-30.09.2022 έναντι 0,56 εκατ. ευρώ και 1,13 εκατ. ευρώ κατά τις αντίστοιχες περιόδους της χρήσης 2021.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η εταιρεία εμφανίζει αυξημένα οικονομικά μεγέθη στο εννεάμηνο και στο γ’ τρίμηνο του 2022 σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2021, κυρίως λόγω της αύξησης στις τιμές πώλησης το πρώτο 6μηνο του 2022 σε αντιστάθμιση της αύξησης του ενεργειακού κόστους, της ανόδου των τιμών των πρώτων υλών και την αύξηση του μεταφορικού κόστους (ναύλα). Ειδικότερα, οι πωλήσεις παρουσίασαν αύξηση κατά 58,2% στο γ΄τρίμηνο του 2022 και κατά 70,1% την περίοδο 01.01.2022-30.09.2022, συγκρινόμενα με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, ενώ το EBITDA παρουσίασε αύξηση κατά 42,6% και 65,3% αντίστοιχα.

Ο καθαρός δανεισμός της εταιρείας κατά την 30.09.2022 ανήλθε σε 30,58 εκατ. ευρώ μειωμένος κατά 0,4 εκατ. ευρώ το τρίτο τρίμηνο 2022. Υπάρχει αύξηση των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων και μείωση των μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων, καθώς ομολογιακά δάνεια της εταιρείας είναι πληρωτέα το αμέσως επόμενο έτος. Τον Νοέμβριο του 2022, η εταιρεία προχώρησε σε έκδοση νέου ομολογιακού δανείου, το οποίο χρησιμοποιήθηκε για αναχρηματοδότηση υφιστάμενου τραπεζικού δανεισμού και την εξυπηρέτηση των εν γένει επιχειρηματικών σκοπών και δραστηριοτήτων της. Τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας την 30.09.2022 ανήλθαν σε 17,74 εκατ. ευρώ και 17,58 εκατ. ευρώ την 30.06.2022.

Αναφορικά με τις προοπτικές για το υπόλοιπο του έτους, η διοίκηση της εταιρείας παρακολουθεί τις εξελίξεις στο διεθνές και εγχώριο περιβάλλον με έμφαση στην συνέχεια των πολεμικών συγκρούσεων στην Ουκρανία, το υψηλό κόστος ενέργειας καθώς και τις πληθωριστικές τάσεις που κυριαρχούν.

 

Πηγή: ΑΠΕ- ΜΠΕ