NATOUDIS NUTS

174 Rodou Str — Sepolia 104 43 Athens Tel:+30 210 5155938 +30 210 5155672Fax:+30 210 5145728https://www.natoudisnuts.grinfo@natoudisnuts.gr