KLAROS DIMITRIOS

KLAROS DIMITRIOS

Central Fruit & Vegetable Market of Athens, K27
182 33 Ag. Ioannis Rentis, Attiki
Tel & Fax: 210-4813089